Home » Torah » Audio » עגלות הנשיאים

 
 

עגלות הנשיאים

 

“עגלה על שני הנשאים ושור לאחד” (במדבר ז, ג)

השיעור השבועי בחסידות של הרב הרצל הפטר.

ספר מי השילוח – פרשת נשא

ויביאו את קרבנם לפני ה’ שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן, כי באמת הי’ להם גודל רחמנות על הלוים הנושאים שישאו משא כבידה ולכן לא היו יודעים מה לעשות כי לא הי’ עפ”י הדבור למשה ויראו פן נצרכו הלוים לעמל את גופם בעבודת המשא בכדי שיזדכך לבם, כי נמצא לפעמים שלא יוכל האדם להזדכך לבו עד שיעבוד את הש”י בגופו, ואולי אין הרחמנות הזה מ’ רק ממה שנמצא במזג להם ובמקום שאין הש”י חפץ נקרא רחמי רשעים אכזרי, ע”כ ראוי שיביאו שני הנשיאים עגלה כי שנים שיעשו דבר יסכי’ הש”י עמם, כמ”ש ובדעת צדיקים יחלצו היינו כאשר יסכימו שני תלמידי חכמים לדעת אחת. ושור לאחד כי תפסת מועט תפסת כי לא רצה לסמוך על דעתו וכאשר ראה שחבירו הסכים לזה אז הבינו כי מה’ הוא כמ”ש בירמי’ כאשר בא חנמאל ויאמר לו קנה לך אז אמר ואדע כי מה’ הוא, כמו שמבואר בפסו’ ואלקי מסכה כו’, וכאשר ראה משרע”ה השתומם מאוד, וסבר שנגלה עליהם הדבור בלא ידיעתו עד שאמר לו הש”י קח מאתם היינו שלא הי’ רק מדעת עצמם ועכ”ז קח מאתם שכיוונו לאמיתת רצוני כי כן הי’ רצוני שיתנדבו שור לאחד ועגלה על שני הנשיאים:

Tags: , , , , ,

Recent Posts »

שבעה עשר בתמוז

שבעה עשר בתמוז

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד. לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי...

 
ניכור וחיבור

ניכור וחיבור

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין...

 
אפילו יראת שמיים

אפילו יראת שמיים

ספר מי השילוח – פרשת קרח ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב...

 
שאלת ‘איה?’

שאלת ‘איה?’

שיעור במסגרת כנס ניאו-חסידות. ‘הנפילה והירידה תכלית עליה’ – קריאה בתורה יב בליקוטי...

 
על הבירורים

על הבירורים

השיעור של הרב הרצל הפטר על מי השילוח. ספר מי השילוח – פרשת שלח וידבר ה’ אל משה לאמור...

 
עגלות הנשיאים

עגלות הנשיאים

“עגלה על שני הנשאים ושור לאחד” (במדבר ז, ג) השיעור השבועי בחסידות של הרב הרצל הפטר. ספר...

 
 

Latest Audio