Home » Torah » Audio » עגלות הנשיאים

 
 

עגלות הנשיאים

 

“עגלה על שני הנשאים ושור לאחד” (במדבר ז, ג)

השיעור השבועי בחסידות של הרב הרצל הפטר.

ספר מי השילוח – פרשת נשא

ויביאו את קרבנם לפני ה’ שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן, כי באמת הי’ להם גודל רחמנות על הלוים הנושאים שישאו משא כבידה ולכן לא היו יודעים מה לעשות כי לא הי’ עפ”י הדבור למשה ויראו פן נצרכו הלוים לעמל את גופם בעבודת המשא בכדי שיזדכך לבם, כי נמצא לפעמים שלא יוכל האדם להזדכך לבו עד שיעבוד את הש”י בגופו, ואולי אין הרחמנות הזה מ’ רק ממה שנמצא במזג להם ובמקום שאין הש”י חפץ נקרא רחמי רשעים אכזרי, ע”כ ראוי שיביאו שני הנשיאים עגלה כי שנים שיעשו דבר יסכי’ הש”י עמם, כמ”ש ובדעת צדיקים יחלצו היינו כאשר יסכימו שני תלמידי חכמים לדעת אחת. ושור לאחד כי תפסת מועט תפסת כי לא רצה לסמוך על דעתו וכאשר ראה שחבירו הסכים לזה אז הבינו כי מה’ הוא כמ”ש בירמי’ כאשר בא חנמאל ויאמר לו קנה לך אז אמר ואדע כי מה’ הוא, כמו שמבואר בפסו’ ואלקי מסכה כו’, וכאשר ראה משרע”ה השתומם מאוד, וסבר שנגלה עליהם הדבור בלא ידיעתו עד שאמר לו הש”י קח מאתם היינו שלא הי’ רק מדעת עצמם ועכ”ז קח מאתם שכיוונו לאמיתת רצוני כי כן הי’ רצוני שיתנדבו שור לאחד ועגלה על שני הנשיאים:

Tags: , , , , ,

Recent Posts »

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

איוב פרק א א אִישׁ הָיָה בְאֶרֶץ-עוּץ, אִיּוֹב שְׁמוֹ; וְהָיָה הָאִישׁ הַהוּא, תָּם וְיָשָׁר...

 
3D, answer, ask, background, business, businessman, cartoon, character, communication, competition, concept, confusion, design, doubt, face, figure, find, graphic, hand, help, human, humorous, icon, idea, illustration, information, illustration, information, isolated, male, man, mark, mind, people, pose, problem, quest, question, red, search, sign, silhouette, solution, strategy, symbol, think, white, why, worry.

1 – הרב דוד ביגמן – ספרות השו”ת

מומר כהן שחזר בתשובה 1. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נט עמוד ב תנא דבי רבי ישמעאל: וקדשתו – לכל...

 
1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

בראשית 01 ספר מי השילוח – פרשת בראשית ויאמר אלקים נעשה אדם, היינו כי מתחילה ברא הש”י...

 
1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

Recommend on Facebook Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell a friend

 

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:” המעשייה...

 
 

Latest Audio