Home » Torah » Audio » על הבירורים

 
 

על הבירורים

 

השיעור של הרב הרצל הפטר על מי השילוח.

ספר מי השילוח – פרשת שלח

וידבר ה’ אל משה לאמור שלח לך אנשים, איתא בזוה”ק תלת עלמין אית לי’ לקו”בה, עלמא דגניז בגוה ולא אתידע כלל, ועלמא דאתידע בה תמיד, ועלמא דאתידע ולא אתידע, והענין בזה כי יש שאין תפלה מועיל לו כלל וזה נקרא עלמא דלא אתידע כלל, היינו שנגד האדם הזה הקב”ה מסלק כבודו לעילא, ועלמא דאתידע בי’ תמיד הוא נגד האדם שהש”י הוא תמיד בעזרו ומסיעו אף בלא תפלה ולא יוצטרך לתפלה, עתמא דאתידע ולא אתידע הוא נגד אדם שאין לו סיעתא בלא תפלה אך ע”י תפלה הוא נענה לאדם הזה יבא בלב רצון לתפלה כי לאלו השנים הראשונים לא יבא שום רצון בלב להתפלל, וכן הוא הענין כי ההולך בסיעתא לא יצטרך לתפלה ומי שלא יועיל לו תפלה ג”כ לא יבא לו בלב שום רצון תפלה, אך האדם כאשר לא יבא לו רצון לתפלה צריך להבין מפני מה אין בו רצון אם הוא מפני שלא יועיל לו או מפני שאין צריך, וכמו כן הענין במרגלים והמרגלים לא הי’ מועיל להם שום תפלה לפיכך לא בא בלבם רצון תפלה, וכלב היה צריך לתפלה לפיכך נשתטח על קברי אבותיו והתפלל, ויהושע לא הי’ צריך לתפלה כי הלך בסיעתא מה’ כמ”ש בזוה”ק כי משה ברכו בסיעתא עילאה, לפיכך לא היה צריך לתפלה:

ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הנה אות יו”ד רומז לתמימות כי היא נקודה קטנה, ועי”ז הוסיף לו היו”ד כי איתא בגמ’ האומר לחבירו צא וקדש לי אשה והלך וקדשה לעצמו מקודשת לשני ואמר הגמ’ ע”ז אלא שנהג בו מנהג רמאות, וכן הי’ נראה גם כאן ביהושע כי משה שלח אותו לתור את ארץ ישראל ולבסוף נסתיים הדבר שללעצמו תר אותה והי’ נראה שהליכתו לא הי’ בתמימות, לכן הוסיף לו אות יו”ד שמורה עליו שהוא תמים בכל מעשיו, וזה שתרגום יונתן בן עוזיאל וכד חמי משה ענוותנותו דהושע קרא להושע בר נון יהושע:

ויהי בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, איתא בגמ’ יש טעונות שמן ולבונה שמן ולא לבונה לבונה ולא שמן שמן מורה על תפארת לו מן האדם, היינו שיהי’ האדם צדיק וטהור בעומק לבו ויהי’ כוונתו לש”ש כמו שיתבאר במקומו, ולבונה מורה על תפארת לעושי’ היינו שיהי’ תפארת לאדם העושה לעיני אדם, והנה האדם צריך לראות שכל מעשיו יהי’ תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, אך לפעמים נמצא עת לעשות לה’ שאין האדם צריך להשגיח על תפארת לעושי’ רק שיהי’ כוונתו לש”ש, כמ”ש עת לעשות לה’ הפרו תורתך ולפעמים זה הוא רצון הש”י, וגם לפעמים ימצא להיפך אף כי כוונת האדם היא לש”ש אסור לעשות נגד התורה, וגם המקושש אף שהיתה כוונתו לש”ש כדאיתא במדרש מ”מ נענש כי אין רצון הש”י שהאדם יכניס עצמו בדבר כזה רק לכשיאונה לידו דבר שיש לה תפארת מן האדם אין צריך להשגיח על תפארת לעושי’ ולא להכניס עצמו בזה לכתחילה כי לכתחילה צריך לראות שימצא חן בעיני אלקים ואדם:

ועשו להם ציצת. הענין שנסמוך פרשת ציצת לפ’ מקושש כי ציצת מרמזין על יראה כמ”ש וראיתם אותו וזכרתם ושבת מרמז על גודל תקופות כי מרמז על יום שכלו שבת שאז יסתלקו כל היראות כמאמר המדרש אני אטייל עמכם בג”ע ומצות בטילות לעתיד לבא, והיה בדעת המקושש כי בשבת אין צריך להשתמש במדות היראה ובאמת עתה קודם הברור צריך להשתמש ביראה ובפרט לעשות מעשה:

ועשו להם ציצת הענין של ציצת הנקראים ג”כ גדילים. ציצת מורה על יראה שלא יהיה האדם חכם בעיניו לעבור על ד”ת אף כחוט השערה ויראה גם להיות נקי מעיני האדם. וגדיל מורה על תקופות שלא ירך האדם מפני המקטריגים עליו בשנאה ויהי’ תקיף בדעתו נגדם:

Tags: , , , , ,

Recent Posts »

שבעה עשר בתמוז

שבעה עשר בתמוז

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד. לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי...

 
ניכור וחיבור

ניכור וחיבור

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין...

 
אפילו יראת שמיים

אפילו יראת שמיים

ספר מי השילוח – פרשת קרח ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב...

 
שאלת ‘איה?’

שאלת ‘איה?’

שיעור במסגרת כנס ניאו-חסידות. ‘הנפילה והירידה תכלית עליה’ – קריאה בתורה יב בליקוטי...

 
על הבירורים

על הבירורים

השיעור של הרב הרצל הפטר על מי השילוח. ספר מי השילוח – פרשת שלח וידבר ה’ אל משה לאמור...

 
עגלות הנשיאים

עגלות הנשיאים

“עגלה על שני הנשאים ושור לאחד” (במדבר ז, ג) השיעור השבועי בחסידות של הרב הרצל הפטר. ספר...

 
 

Latest Audio