Home » Torah » Audio » אפילו יראת שמיים

 
 

אפילו יראת שמיים

 

ספר מי השילוח – פרשת קרח

ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב עוז בנפשו כי בטח הוא הגדול אצל הש”י וע”ז נאמר אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה יולד יום. כי אף שהאדם יבין בטח שיש לו תקוה. לא ישים בטחונו ע”ז כי לא ידע במה ינהיג הש”י בההוה. ויקח קרח. איתא במדרש מפני מה נסמך פ’ קרח לפרשת ציצת לפי שקרח לקח טלית שכלה תכלת ואמר פטורה או חייבת. הענין בזה כי תכלת מורה על יראה והנה קרח טען שיראת הש”י מפורשת לפניו והוא מבין שהכל בידי שמים אפילו יראת שמים. וא”כ איך יבוא לאדם שיעשה דבר נגד רצון הש”י כיון שהרצון והמעשה הכל מאתו יתברך ואיך יעשה דבר שלא לרצונו. וע”ז היה טען שפטור מציצת כי ציצת מרמזין על יראה. ובאמת רצון הש”י שבעולם הזה יהי’ לעיני האדם. וזה שאיתא בגמ’ יחזקאל התפלל על פני שור ונהפך לכרוב כי שור מורה על חכמה המבוררת מאד ובעומק הכל בידי שמים ובחירת האדם אינו רק כקליפת השום ואינו רק לפי דעתו כי הש”י הסתיר דרכו מבני אדם כי יחפוץ בעבודת האדם ובאם יהי’ הכן גלוי לפניו לא יצמח בו שום עבודה. ועי”ז התפלל יחזקאל ונהפך לכרוב שיהי’ דרך הש”י נסתר וידמה לבני אדם שהם בעלי בחירה וע”ז יבא ללבם עבודה וזה פירוש כרוב אפי זוטרא:

מדוע התנשאו על קהל ה’. הנה טענות קרח היתה שאין שום התנשאות בין ישראל לאחד על חבירו כי בתוכם ה’ היינו שהש”י שוכן בתוך כולם שוה בשוה כמו שמבואר בגמרא שלעתיד יעשה הקב”ה מחול לצדיקים ומחול היינו בעיגול שאין שום אחד קרוב יותר מחבירו. והיה טוען שעתה ג”כ הוא כך אך ע”ז אמר שלמה המלך מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן. היינו שע”י הזר והכתר שניתן להם דהיינו כתר הלוים ונתן להם התנשאות ע”ז וישב עליהם אופן דהיינו שהיה משיב להם מדוע כשנתתי לכם התנשאות לא טענתם שאין בישראל שום התנשאות לאחד על חבירו:

כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה’. זש”ה שפת אמת תכון לעד ארגיעה לשון שקר. כי זאת שאמרו אמת הוא קיים לעד והשקר שהי’ בפיהם נתבטל תיכף. ומזה הפסוק יהי’ להם תיקן לעתיד. והנה דוד המלך ע”ה ביחסו בהמזמורים בניו ע”ש קרח אביהם. החזירו לכללו כי באם לא הי’ להם טובה מזה לא הי’ מיחסם לרע להם ח”ו כדאיתא בגמרא אפשר חטא בא לידו והכתוב מיחסו וזה אחד מי”ג מדות שהתורה נדרשת בהן כל דבר שהי’ בכלל לויצא כו’, אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. ודוד המלך ע”ה החזירו לכללו בפירוש. היינו מה שתיקן האר”י ז”ל לומר קודם תקיעת שופת המזמור לבני קרח ונתפשט בכל תפוצות ישראל:

Tags: , , , ,

Recent Posts »

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים –  הרב הרצל הפטר

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים – הרב הרצל הפטר

במאמרי האחרון אמרתי שהמסורת היהודית היא מסורת פרשנית. ברצוני להאיר נקודה זאת דרך דיון בהתמודדות...

 
Interpretive Tradition II: When Morality  and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition II: When Morality and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Tree of Life – David Rakia In my previous essay I said that Jewish tradition is an interpretive tradition. I would like to highlight this by discussing what...

 
Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Rashi opens his commentary on the Torah by quoting Rabbi Yitzchak’s question from the midrash – “Shouldn’t the Torah have begun with “החודש הזה...

 
Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Jewish tradition is an interpretive tradition. This means that we continuously re-encounter our ancient texts, simultaneously breathing new meaning into them while...

 

גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

  ידועה ושגורה הקושיא,  מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם, והרי: “לא היה צריך להתחיל...

 
Yom Kippur: The End of Days

Yom Kippur: The End of Days

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
 

Latest Audio