Home » Torah » Audio » אפילו יראת שמיים

 
 

אפילו יראת שמיים

 

ספר מי השילוח – פרשת קרח

ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב עוז בנפשו כי בטח הוא הגדול אצל הש”י וע”ז נאמר אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה יולד יום. כי אף שהאדם יבין בטח שיש לו תקוה. לא ישים בטחונו ע”ז כי לא ידע במה ינהיג הש”י בההוה. ויקח קרח. איתא במדרש מפני מה נסמך פ’ קרח לפרשת ציצת לפי שקרח לקח טלית שכלה תכלת ואמר פטורה או חייבת. הענין בזה כי תכלת מורה על יראה והנה קרח טען שיראת הש”י מפורשת לפניו והוא מבין שהכל בידי שמים אפילו יראת שמים. וא”כ איך יבוא לאדם שיעשה דבר נגד רצון הש”י כיון שהרצון והמעשה הכל מאתו יתברך ואיך יעשה דבר שלא לרצונו. וע”ז היה טען שפטור מציצת כי ציצת מרמזין על יראה. ובאמת רצון הש”י שבעולם הזה יהי’ לעיני האדם. וזה שאיתא בגמ’ יחזקאל התפלל על פני שור ונהפך לכרוב כי שור מורה על חכמה המבוררת מאד ובעומק הכל בידי שמים ובחירת האדם אינו רק כקליפת השום ואינו רק לפי דעתו כי הש”י הסתיר דרכו מבני אדם כי יחפוץ בעבודת האדם ובאם יהי’ הכן גלוי לפניו לא יצמח בו שום עבודה. ועי”ז התפלל יחזקאל ונהפך לכרוב שיהי’ דרך הש”י נסתר וידמה לבני אדם שהם בעלי בחירה וע”ז יבא ללבם עבודה וזה פירוש כרוב אפי זוטרא:

מדוע התנשאו על קהל ה’. הנה טענות קרח היתה שאין שום התנשאות בין ישראל לאחד על חבירו כי בתוכם ה’ היינו שהש”י שוכן בתוך כולם שוה בשוה כמו שמבואר בגמרא שלעתיד יעשה הקב”ה מחול לצדיקים ומחול היינו בעיגול שאין שום אחד קרוב יותר מחבירו. והיה טוען שעתה ג”כ הוא כך אך ע”ז אמר שלמה המלך מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן. היינו שע”י הזר והכתר שניתן להם דהיינו כתר הלוים ונתן להם התנשאות ע”ז וישב עליהם אופן דהיינו שהיה משיב להם מדוע כשנתתי לכם התנשאות לא טענתם שאין בישראל שום התנשאות לאחד על חבירו:

כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה’. זש”ה שפת אמת תכון לעד ארגיעה לשון שקר. כי זאת שאמרו אמת הוא קיים לעד והשקר שהי’ בפיהם נתבטל תיכף. ומזה הפסוק יהי’ להם תיקן לעתיד. והנה דוד המלך ע”ה ביחסו בהמזמורים בניו ע”ש קרח אביהם. החזירו לכללו כי באם לא הי’ להם טובה מזה לא הי’ מיחסם לרע להם ח”ו כדאיתא בגמרא אפשר חטא בא לידו והכתוב מיחסו וזה אחד מי”ג מדות שהתורה נדרשת בהן כל דבר שהי’ בכלל לויצא כו’, אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. ודוד המלך ע”ה החזירו לכללו בפירוש. היינו מה שתיקן האר”י ז”ל לומר קודם תקיעת שופת המזמור לבני קרח ונתפשט בכל תפוצות ישראל:

Tags: , , , ,

Recent Posts »

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

איוב פרק א א אִישׁ הָיָה בְאֶרֶץ-עוּץ, אִיּוֹב שְׁמוֹ; וְהָיָה הָאִישׁ הַהוּא, תָּם וְיָשָׁר...

 
3D, answer, ask, background, business, businessman, cartoon, character, communication, competition, concept, confusion, design, doubt, face, figure, find, graphic, hand, help, human, humorous, icon, idea, illustration, information, illustration, information, isolated, male, man, mark, mind, people, pose, problem, quest, question, red, search, sign, silhouette, solution, strategy, symbol, think, white, why, worry.

1 – הרב דוד ביגמן – ספרות השו”ת

מומר כהן שחזר בתשובה 1. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נט עמוד ב תנא דבי רבי ישמעאל: וקדשתו – לכל...

 
1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

בראשית 01 ספר מי השילוח – פרשת בראשית ויאמר אלקים נעשה אדם, היינו כי מתחילה ברא הש”י...

 
1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

Recommend on Facebook Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell a friend

 

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:” המעשייה...

 
 

Latest Audio