Home » Torah » Audio » ניכור וחיבור

 
 

ניכור וחיבור

 

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין הפתיחות האותנטית לזמן בו אנו חיים, מאידך גיסא.

אנו אימצנו ערכים מערביים דמוקרטיים, כגון שוויון כל בני האדם, גברים ונשים כאחד; אך כיהודים דתיים אנו מנסים להישאר נאמנים לאמיתות מוחלטות של התורה שקיבלנו בדרך ההתגלות האלוקית. לעיתים קרובות שתי המערכות הללו מתנגשות זו עם זו. הפתרון של זהותנו המפוצלת – עליה ממליץ למשל איש ההשכלה מן המאה התשע עשרה, י.ל. גורדון – “היה יהודי בביתך ואדם בצאתך”, נראה לנו מסוכן: הפרדה בין זהותנו כיהודים זהותנו כבני אדם מובילה לאבדן התשוקה הדתית, לחיים של קיום מצוות כסוג של משמעת משמימה נטולת רגש. ילדינו חשים בכך, והנחלת המסורת לדור הבא הופכת לבעייתית יותר ויותר.

אל מול חיים כפולים אלו אנו עומדים נבוכים ומנוכרים. הבחירה בין שתי המערכות היא קשה והוויתור על כל אחת מהן הוא בלתי אפשרי במובנים רבים. במקום להדחיק ולהסתיר את הניכור ואת הפער בין עולמות אלו עלינו להנכיח את שני הצדדים השונים של חיינו. עלינו לדעת שעל אף שמדובר בשתי מערכות מנוגדות, המתנגשות תכופות זו עם זו, דרות השתיים בכפיפה אחת. היהודי והאדם, הבית והחוץ, מציגים שני הפכים, אך כל יהודי חי את חייו כאדם, כשם שהבית מוצב כחלק ממרחב חיצוני.

כנס ניכור וחיבור ינסה לעקוב אחר החוטים הדקים הנטווים מתוך המרחב המנוכר. מתוך התמודדות עם האתגר של הפער בין המסורת ממנה אנו באים והחיים האותנטיים שאנו חיים בהווה.

מיהו היהודי הצועד במרחב?

ומה מקומו של האדם בתוך ביתו?

***

בין המשתתפים: הרב דניאל שפרבר, פרופ’ תמר רוס, הרבה דבורה עברון, הרב דוד ביגמן, ישי מבורך, הרב הרצל הפטר וחברי בית מדרש הראל.

להרשמה: beitmidrashharel@gmail.com

הסרטון: בערב עיון לרגל צאת ספרו של הרב שג”ר ‘לוחות ושברי לוחות’ (2013) נשאה הד”ר סמדר שרלו דברים המבהירים ההתמודדות הפוסט-מודרנית עם שאלת הניכור הדתי.

Tags: ,

Recent Posts »

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים –  הרב הרצל הפטר

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים – הרב הרצל הפטר

במאמרי האחרון אמרתי שהמסורת היהודית היא מסורת פרשנית. ברצוני להאיר נקודה זאת דרך דיון בהתמודדות...

 
Interpretive Tradition II: When Morality  and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition II: When Morality and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Tree of Life – David Rakia In my previous essay I said that Jewish tradition is an interpretive tradition. I would like to highlight this by discussing what...

 
Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Rashi opens his commentary on the Torah by quoting Rabbi Yitzchak’s question from the midrash – “Shouldn’t the Torah have begun with “החודש הזה...

 
Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Jewish tradition is an interpretive tradition. This means that we continuously re-encounter our ancient texts, simultaneously breathing new meaning into them while...

 

גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

  ידועה ושגורה הקושיא,  מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם, והרי: “לא היה צריך להתחיל...

 
Yom Kippur: The End of Days

Yom Kippur: The End of Days

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
 

Latest Audio