Home » Torah » שבעה עשר בתמוז

 
 

שבעה עשר בתמוז

 

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד.

לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי ירושלים.

הבקע בחומות העיר הלך ונפער לכדי השבר הגדול של חורבן הבית והעיר, שבר אותו אנו נושאים עמנו בגלות הארוכה.

בקיעת החומות וביטול התמיד הם שני צדדים של מטבע אחת, של קיום דתי הנשען על יסודות שבורים ומנוכרים.

ביטול התמיד הוא הסוף של עבודת הקרבנות היום-יומית בבית המקדש, היא הקץ של הזיקה העקבית והישירה בין ישראל וריבונו של עולם.

לאורך הדורות המסורת היהודית הציעה חלופות לעבודה זו, חלופות שיאפשרו תמידות והתמדה בחיים הדתיים. המצוות וההלכה יצרו מרחב חלופי של עבודה דתית יום-יומית, בכך שהן מקיפות את רובדי החיים השונים.

גם בימינו ניתן לראות זיקה עמוקה בין חוסר הטבעיות של העבודה הדתית התמידית בחיי היום יום לבין השבר והניכור שלנו כיחידים מן המרחב הדתי. השבר והניכור בוקעים את חומות חיינו ועבודת התמיד שלנו חסרה זיקה ממשית.

שלושה שבועות של צער ואבל הם רק התמצית של חיים שלמים הנעים על הציר שבין החורבן והזיקה התמידית והישירה אל ריבון עולמים.

עם הפער שבין התמיד הבטל והחומות הבקועות אנו מתמודדים דבר יום ביומו.

ביום נורא זה בו נבקעה העיר ובטל התמיד נישא יחדיו תפילה לזיקה, לחיבור ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

Tags: , ,

Recent Posts »

שבעה עשר בתמוז

שבעה עשר בתמוז

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד. לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי...

 
ניכור וחיבור

ניכור וחיבור

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין...

 
אפילו יראת שמיים

אפילו יראת שמיים

ספר מי השילוח – פרשת קרח ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב...

 
שאלת ‘איה?’

שאלת ‘איה?’

שיעור במסגרת כנס ניאו-חסידות. ‘הנפילה והירידה תכלית עליה’ – קריאה בתורה יב בליקוטי...

 
על הבירורים

על הבירורים

השיעור של הרב הרצל הפטר על מי השילוח. ספר מי השילוח – פרשת שלח וידבר ה’ אל משה לאמור...

 
עגלות הנשיאים

עגלות הנשיאים

“עגלה על שני הנשאים ושור לאחד” (במדבר ז, ג) השיעור השבועי בחסידות של הרב הרצל הפטר. ספר...

 
 

Latest Audio