Home » Torah » שבעה עשר בתמוז

 
 

שבעה עשר בתמוז

 

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד.

לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי ירושלים.

הבקע בחומות העיר הלך ונפער לכדי השבר הגדול של חורבן הבית והעיר, שבר אותו אנו נושאים עמנו בגלות הארוכה.

בקיעת החומות וביטול התמיד הם שני צדדים של מטבע אחת, של קיום דתי הנשען על יסודות שבורים ומנוכרים.

ביטול התמיד הוא הסוף של עבודת הקרבנות היום-יומית בבית המקדש, היא הקץ של הזיקה העקבית והישירה בין ישראל וריבונו של עולם.

לאורך הדורות המסורת היהודית הציעה חלופות לעבודה זו, חלופות שיאפשרו תמידות והתמדה בחיים הדתיים. המצוות וההלכה יצרו מרחב חלופי של עבודה דתית יום-יומית, בכך שהן מקיפות את רובדי החיים השונים.

גם בימינו ניתן לראות זיקה עמוקה בין חוסר הטבעיות של העבודה הדתית התמידית בחיי היום יום לבין השבר והניכור שלנו כיחידים מן המרחב הדתי. השבר והניכור בוקעים את חומות חיינו ועבודת התמיד שלנו חסרה זיקה ממשית.

שלושה שבועות של צער ואבל הם רק התמצית של חיים שלמים הנעים על הציר שבין החורבן והזיקה התמידית והישירה אל ריבון עולמים.

עם הפער שבין התמיד הבטל והחומות הבקועות אנו מתמודדים דבר יום ביומו.

ביום נורא זה בו נבקעה העיר ובטל התמיד נישא יחדיו תפילה לזיקה, לחיבור ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

Tags: , ,

Recent Posts »

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

איוב פרק א א אִישׁ הָיָה בְאֶרֶץ-עוּץ, אִיּוֹב שְׁמוֹ; וְהָיָה הָאִישׁ הַהוּא, תָּם וְיָשָׁר...

 
3D, answer, ask, background, business, businessman, cartoon, character, communication, competition, concept, confusion, design, doubt, face, figure, find, graphic, hand, help, human, humorous, icon, idea, illustration, information, illustration, information, isolated, male, man, mark, mind, people, pose, problem, quest, question, red, search, sign, silhouette, solution, strategy, symbol, think, white, why, worry.

1 – הרב דוד ביגמן – ספרות השו”ת

מומר כהן שחזר בתשובה 1. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נט עמוד ב תנא דבי רבי ישמעאל: וקדשתו – לכל...

 
1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

בראשית 01 ספר מי השילוח – פרשת בראשית ויאמר אלקים נעשה אדם, היינו כי מתחילה ברא הש”י...

 
1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

Recommend on Facebook Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell a friend

 

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:” המעשייה...

 
 

Latest Audio